อัตรากำลังบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2552
1
ผู้บริหาร
จำนวน
5
คน
2
ข้าราชการครู
จำนวน
56
คน
3
ข้าราชการพลเรือน
จำนวน
4
คน
4
ลูกจ้างประจำ
จำนวน
18
คน
5
พนักงานราชการ
จำนวน
20
คน
6
ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน
16
คน
7
ครูจ้างสอน
จำนวน
6
คน
รวม
บุคลากรทั้งหมด
จำนวน
130
คน
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2552::.*****
ข้อมูลบุคลากร