อัตรากำลังบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2553
1
ผู้บริหาร
จำนวน
5
คน
2
ข้าราชการครู
จำนวน
55
คน
3
ข้าราชการพลเรือน
จำนวน
3
คน
4
ลูกจ้างประจำ
จำนวน
19
คน
5
พนักงานราชการ
จำนวน
18
คน
6
ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน
17
คน
7
ครูจ้างสอน
จำนวน
7
คน
รวม
บุคลากรทั้งหมด
จำนวน
124
คน
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2553::.*****
ข้อมูลบุคลากร