แผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารวิทยาลัยฯ
ประจำปีการศึกษา 2556


ลำดับที่
ประเภท
จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา
4
1
5
-
1
4
-
2.
ครูปฏิบัติการสอน
21
26
47
1
34
12
-
 
 
 
 
 
 
 
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1
8
9
-
5
4
-
  - แผนกวิชาพืชศาสตร์
4
2
6
-
4
2
-
  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์
9
1
10
-
7
3
-
  - แผนกวิชาประมง
2
3
5
-
3
2
-
  - แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1
2
3
-
3
-
-
  - แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4
-
4
1
3
-
-
  - แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
-
9
9
-
7
2
-
3.
ข้าราชการพลเรือน
-
3
3
-
3
-
-
4.
พนักงานราชการ
6
12
18
-
14
4
-
5.
ลูกจ้างประจำ
15
1
16
15
1
-
-
6.
เจ้าหน้าที่และครูจ้างสอน
-
7
7
-
6
1
-
7.
ลูกจ้างชั่วคราว
12
5
17
17
-
-
-
รวม
58
53
112
33
58
22
-
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2557
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2556::.*****
ข้อมูลบุคลากร