แผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารวิทยาลัยฯ
ประจำปีการศึกษา 2557


ลำดับที่
ประเภท
จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา
3
1
4
-
-
3
1
2.
ครูปฏิบัติการสอน
20
25
45
1
31
13
-
 
 
 
 
 
 
 
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1
8
9
-
5
4
-
  - แผนกวิชาพืชศาสตร์
3
1
4
-
2
2
-
  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์
9
1
10
-
7
3
-
  - แผนกวิชาประมง
2
3
5
-
3
2
-
  - แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1
2
3
-
3
-
-
  - แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4
-
4
1
3
-
-
  - แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
-
10
10
-
8
2
-
3.
ข้าราชการพลเรือน
-
3
3
-
3
-
-
4.
พนักงานราชการ
6
12
18
-
14
4
-
5.
ลูกจ้างประจำ
14
1
15
14
1
-
-
6.
เจ้าหน้าที่และครูจ้างสอน
-
7
7
-
6
1
-
7.
ลูกจ้างชั่วคราว
11
3
14
14
-
-
-
รวม
54
52
106
29
55
21
1
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2557::.*****
ข้อมูลบุคลากร