แผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารวิทยาลัยฯ
ประจำปีการศึกษา 2559


ลำดับที่
ประเภท
จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา
2
1
3
-
-
3
-
2.
ครูปฏิบัติการสอน
15
21
36
1
24
11
-
 
 
 
 
 
 
 
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1
7
8
-
4
4
-
  - แผนกวิชาพืชศาสตร์
1
-
1
-
1
-
-
  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8
1
9
-
6
3
-
  - แผนกวิชาประมง
2
3
5
-
3
2
-
  - แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
-
2
2
-
2
-
-
  - แผนกวิชาช่างกลเกษตร
3
-
3
1
2
-
-
  - แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
-
8
8
-
6
2
-
3.
ข้าราชการพลเรือน
-
3
3
-
3
-
-
4.
พนักงานราชการ
6
13
19
-
14
5
-
5.
ลูกจ้างประจำ
13
1
14
13
1
-
-
6.
เจ้าหน้าที่และครูจ้างสอน
-
7
7
-
6
1
-
7.
ลูกจ้างชั่วคราว
13
5
18
18
-
-
-
รวม
49
51
100
32
48
20
-
ข้อมูล ณ วันที่ 17พฤศจิกายน 2559
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2559::.*****
ข้อมูลบุคลากร