ลำดับที่
ประเภท
จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา
1
1
2
-
-
2
-
2.
ครูปฏิบัติการสอน
15
21
36
1
23
12
-
 
 
 
 
 
 
 
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1
8
9
-
5
4
-
  - แผนกวิชาพืชศาสตร์
1
-
1
-
1
-
-
  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8
1
9
-
6
3
-
  - แผนกวิชาประมง
2
3
5
-
3
2
-
  - แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
-
2
2
-
2
-
-
  - แผนกวิชาช่างกลเกษตร
3
-
3
1
2
-
-
  - แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
-
7
7
-
4
3
-
3.
ข้าราชการพลเรือน
-
3
3
-
3
-
-
4.
พนักงานราชการ
5
13
18
-
13
5
-
5.
ลูกจ้างประจำ
11
1
12
11
1
-
-
6.
เจ้าหน้าที่และครูจ้างสอน
4
6
10
-
10
-
-
7.
ลูกจ้างชั่วคราว
15
4
19
19
-
-
-
รวม
49
51
100
32
48
20
-
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2560::.*****
ข้อมูลบุคลากร