ลำดับที่
ประเภท
จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา
3
-
3
-
2
1
-
2.
ครูปฏิบัติการสอน
13
15
27
-
20
8
-
 
 
 
 
 
 
 
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
-
3
3
-
2
1
-
  - แผนกวิชาพืชศาสตร์
2
-
2
-
2
-
-
  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์
7
-
7
-
5
2
-
  - แผนกวิชาประมง
2
3
5
-
3
2
-
  - แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
-
2
2
-
2
-
-
  - แผนกวิชาช่างกลเกษตร
2
-
2
-
2
-
-
  - แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
-
7
7
-
4
3
-
3.
ข้าราชการพลเรือน
-
3
3
-
3
-
-
4.
พนักงานราชการ
5
13
18
-
13
5
-
5.
ลูกจ้างประจำ
8
1
9
8
1
-
-
6.
เจ้าหน้าที่และครูจ้างสอน
4
6
10
-
10
-
-
7.
ลูกจ้างชั่วคราว
15
4
19
19
-
-
-
รวม
48
42
90
27
49
14
-
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2562::.*****
ข้อมูลบุคลากร