ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2554
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง