ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2556
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง