ประมวลภาพ วันคล้ายวันสถาปนา
วันที่ 29 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช