ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา ตำแหน่ง / ระดับ หน้าที่ความรับผิดชอบ
   นายภิญโญ จางบัว    วท.บ.  เกษตรศึกษา
คศ.2
   -  หัวหน้าแผนกวิชา 
   - 
รับผิดชอบงานฟาร์มสวนยางพารา
   -  รับผิดชอบโครงการไม้ผล
   -  รับผิดชอบแปลงไม้ผล
   นางอาภรณ์  ด่านสกุล    วท.บ.  ศึกษาศาสตร์เกษตร
คศ.2
   -  รองหัวหน้าแผนกวิชา
   -  ประจำงานโครงการพิเศษฯ รับผิดชอบ
     เกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
   -  รับผิดชอบโครงการไม้ดอก
   -  รับผิดชอบเรือนเพาะชำไม้ดอกและรับผิดชอบงานพัสดุแผนก
   นายสมพร  สองเมืองสุข    วท.บ.  พืชสวน   
คศ.2
    -  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
    -  รับผิดชอบงานฟาร์มสวนปาล์มน้ำมัน
    -  รับผิดชอบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
    -  รับผิดชอบอาคารปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์
    -  ประจำงานโครงการพิเศษฯ รับผิดชอบโครงการ
      อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      สมเด็จพระเทพฯ
   นายสุทัศน์  ลิมปิยประพันธ์    ทษ.บ.  พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)
   วท.ม.  พืชศาสตร์
 
คศ.3
    -  รับผิดชอบโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
    -  รับผิดชอบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   นางมณฑา  ลิมปิยประพันธ์    คอ.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช
   ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
 
คศ.3
    -  รับผิดชอบโครงการพืชสมุนไพร
    -  รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพืชสมุนไพร
    -  ประจำงานโครงการพิเศษฯ รับผิดชอบ
      ฝึกอบรม 108 อาชีพ
    -  ประจำงานหลักสูตรการเรียนการสอน
      รับผิดชอบงานการฝึกงานและการเรียนที่สถานประกอบการ

   นางรัตนา  บุญเกื้อสงค์     วท.บ.  พืชสวน   
คศ.2
   -  รับผิดชอบโครงการปลูกพืชไร้ดิน
   -  รับผิดชอบอาคารเรียนปลูกพืชไร้ดิน

   นายวิระ จันทนุพงศ์     วท.บ.  พืชสวน  
คศ.2
   -  รับผิดชอบห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา
   -  รับผิดชอบโครงการเห็ด
   -  ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     รับผิดชอบโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.)
   นายจีรศักดิ์  คงสง
    เลขที่ตำแหน่ง 476
    รหัสกลุ่ม 401
   วท.บ.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์
   พืชศาสตร์
  -  ครูผู้สอน, สาขาวิชาพืชศาสตร์
  -  ประจำงานอาคารสถานที่
รับผิดชอบตกแต่งภูมิทัศน์
     และดูแลคนงานอาคารสถานที่
  -  รับผิดชอบโครงการขยายพันธุ์พืช
  -  รับผิดชอบ
เรือนเพาะชำขยายพันธุ์พืช  

   นายพงษ์เดช  ทองรัตน์
    เลขที่ตำแหน่ง 479
    รหัสกลุ่ม 401
   วท.บ.  เกษตรศึกษา  - พืชศาสตร์
   พืชศาสตร์
  -  ครูผู้สอน, สาขาวิชาพืชศาสตร์
  -  ประจำงานโครงการพิเศษฯ รับผิดชอบ
    โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน