**รายละเอียดและเอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
   
   
   
   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 15-17 กันยายน 2552
ณ โรงแรมวังมโนรา จังหวัดพัทลุง