ประมวลภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕