ประมวลภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556