หลักสูตร รอว 807007 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การเตรียมและการใช้ สมุนไพรแบบครบวงจร
อาจารย์ผู้สอน (ดร.อดิศัย ทองทวัช)
หลักสูตร รอว 807008 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร
อาจารย์ผู้สอน (นางสาวยุวดี อุ้ยดำ)
หลักสูตร รอว 807009 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การเพาะเห็ดและการทำก้อนเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่าย
อาจารย์ผู้สอน (นายวิระ จันทนุพงศ์)
หลักสูตร รอว 807010 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การเลี้ยงปลาสวยงามแบบครบวงจร
อาจารย์ผู้สอน (นางประทุม ไกรรอด)
หลักสูตร รอว 807011 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ขยายพันธุ์พืชแบบครบวงจร
อาจารย์ผู้สอน (นายสมพร สองเมืองสุข)
หลักสูตร รอว 807012 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การปลูกไม้ประดับเพื่อการจำหน่ายแบบครบวงจร
อาจารย์ผู้สอน (นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย)
หลักสูตร รอว 807013 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การปลูกผักสวนครัวแบบครบวงจร
อาจารย์ผู้สอน (นายพงษ์เดช ทองรัตน์)
หลักสูตร รอว 807014 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การปลูกพืชไร้ดินแบบครบวงจร
อาจารย์ผู้สอน (นางรัตนา บุญเกื้อสงค์)
หลักสูตร รอว 807015 การประกอบอาชีพด้านแปรรูปและถนอมอาหาร
อาจารย์ผู้สอน (นางมัณฑนา เจริญสม)

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม
โครงการต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552