ค้นหาข้อมูล

track net visits
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ประกาศกำหนดปฐมนิเทศ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 8 พฤษภาคม 2563
เอกสารเผยแพร่ จัดซื้อ ครุภัณฑ์โดยการประกาศเชิญชวนในระบบ E Bidding 19 มีนาคม 2563
1. ชุดปฏิบัติการเคมี
เอกสารแนบ เอกสารแนบ
2. ชุดปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เอกสารแนบ เอกสารแนบ
3. ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาประมง เอกสารแนบ เอกสารแนบ
4. ชุดออกแบบผลิตัณฑ์ เอกสารแนบ เอกสารแนบ
เอกสารเผยแพร่ จัดซื้อ ครุภัณฑ์โดยการประกาศเชิญชวนในระบบ E Bidding 17 มีนาคม 2563
1. ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณาพและกายภาพชีววัสดุ
เอกสารแนบ เอกสารแนบ
2. ชุดห้องประชุม สำนักงานให้คำปรึกษา เอกสารแนบ เอกสารแนบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ชีววัสดุ เอกสารแนบ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ชุดออกแบบผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ 11กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเคมี เอกสารแนบ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ค้นคว้าด้วยตัวเอง เอกสารแนบ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม เอกสารแนบ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาประมง เอกสารแนบ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานกรีดยาง เอกสารแนบ 28 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 1 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรอง ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1(รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 5 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 1 เมษายน 2562
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสด 20 มีนาคม 2562
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศเชิญชวน จัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดโรคสัตว์น้ำ เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 เอกสารหมายเลข4 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการโรคสัตว์น้ำ เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 เอกสารหมายเลข4 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมาย 18 กันยายน 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงงานขับรถ เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 14 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดกรอง เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 30 เมษายน 2561
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร : 0-7544-5734, โทรสาร : 0-7544-5735, 
E-mail Address : nkatc@svia.ac.th

<**ข่าวสารน่ารู้**>
 
 
 
 
 
<**โทรทัศน์**>
      
      
      
      
      
<**รับ - ส่ง E-mail**>
 hotmail
 thaimail
 yahoo
 chaiyo
                                                          

.::ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านการเกษตร::..::เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.:: .::เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ เพื่อพัฒนาให้บรรลุขีดความสามารถสูงสุดของตน.:: www.nkatc.ac.th