ค้นหาข้อมูล

free counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มกราคม 2564
ประกาศคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นเอกสารกลับวิทยาลัย ลงวันที่ 15ธันวาคม 2563 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นเอกสารกลับวิทยาลัย ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3
ประกาศชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 พฤศจิกายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2563 30กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานประจำงานฟาร์ม 2563 30 กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2563 25กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2563 10 กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 กรกฎาคม 2563 เอกสารแนบ เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดปฐมนิเทศ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 8 พฤษภาคม 2563
เอกสารเผยแพร่ จัดซื้อ ครุภัณฑ์โดยการประกาศเชิญชวนในระบบ E Bidding 19 มีนาคม 2563
1. ชุดปฏิบัติการเคมี
เอกสารแนบ เอกสารแนบ
2. ชุดปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เอกสารแนบ เอกสารแนบ
3. ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาประมง เอกสารแนบ เอกสารแนบ
4. ชุดออกแบบผลิตัณฑ์ เอกสารแนบ เอกสารแนบ
เอกสารเผยแพร่ จัดซื้อ ครุภัณฑ์โดยการประกาศเชิญชวนในระบบ E Bidding 17 มีนาคม 2563
1. ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณาพและกายภาพชีววัสดุ
เอกสารแนบ เอกสารแนบ
2. ชุดห้องประชุม สำนักงานให้คำปรึกษา เอกสารแนบ เอกสารแนบ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ชีววัสดุ เอกสารแนบ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ชุดออกแบบผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ 11กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเคมี เอกสารแนบ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ค้นคว้าด้วยตัวเอง เอกสารแนบ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม เอกสารแนบ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาประมง เอกสารแนบ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานกรีดยาง เอกสารแนบ 28 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 1 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรอง ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1(รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 5 เมษายน 2562
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร : 0-7544-5734, โทรสาร : 0-7544-5735, 
E-mail Address : nkatc@svia.ac.th

<**ข่าวสารน่ารู้**>
 
 
 
 
 
<**โทรทัศน์**>
      
      
      
      
      
<**รับ - ส่ง E-mail**>
 hotmail
 thaimail
 yahoo
 chaiyo
                                                          

.::ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านการเกษตร::..::เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.:: .::เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ เพื่อพัฒนาให้บรรลุขีดความสามารถสูงสุดของตน.:: www.nkatc.ac.th