ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 1 เมษายน 2562
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสด 20 มีนาคม 2562
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องประกาศเชิญชวน จัดซื้อ ครุภัณฑ์ชุดโรคสัตว์น้ำ เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 เอกสารหมายเลข4 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการโรคสัตว์น้ำ เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 เอกสารหมายเลข4 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมาย 18 กันยายน 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงงานขับรถ เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 14 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดกรอง เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 30 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข 2 4 เมษายน 2561
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานกรีดยาง (ครั้งที่2)
เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข 2 30 มกราคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข 2 30 มกราคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข 2 23 มกราคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องการรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานกรีดยาง 23 มกราคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่อง ครูผู้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี 2561 และวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 9 มกราคม 2561
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารหมายเลข1 เอกสารหมายเลข2 8 มกราคม 2560
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2560
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย) 11 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 3 ตุลาคม 2560
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 15 กันยายน 2560
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานดูแลภูมิทัศน์ 15 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 27 เมษายน 2560
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างการก่อสร้างคอกไก่เนื้อระบบปิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ธันวาคม 2559
ประกาศเรื่องร่างขอบเขตงาน TOR โครงการก่อสร้างคอกไก่เนื้อระบบปิด 8 ธันวาคม 2559
ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 10 พฤศจิกายน 2559
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560 28 ตุลาคม 2559
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู 14 ตุลาคม 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 12 ตุลาคม 2559
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือน ประจำปี 2559 6 ตุลาคม 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 22 มิถุนายน 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 20 มิถุนายน 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 มิถุนายน 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)2 มิถุนายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 30 พฤษภาคม 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 27 พฤษภาคม 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพิ่มเติม
24 พฤษภาคม 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
24 พฤษภาคม 2559
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 1 เมษายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 22 มกราคม 2559
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ 22 มกราคม 2559
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ (ครั้งที่ 2) 11 มกราคม 2559
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพัก โดยวิธีสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ ด้วยวิธีสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2558
ประกาศเรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15 ธันวาคม 2558
ประกาศเรื่อง การริบหลักประกันสัญญา 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 มิถุนายน 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2558 (ครั้งที่ 3) 1 เมษายน 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลขที่ 3/2558 19 มกราคม 2558
ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 14 มกราคม 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา เลขที่ 1/2558 8 มกราคม 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา เลขที่ 1/2558 8 มกราคม 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม เลขที่ 5/2558 23 ธันวาคม 2557
ประกาศเรื่อง มาตรฐานครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556 23 ธันวาคม 2557
ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม 23 ธันวาคม 2557
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร เลขที่ 4/2558 9 ธันวาคม 2557
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม เลขที่ 2/2558 9 ธันวาคม 2557
ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) ปรับปรุงโรงงานฟาร์ม 3 ธันวาคม 2557
ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) ปรับปรุงอาคาร 3 ธันวาคม 2557
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2558 (ครั้งที่ 2) 25 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงระบบประปา 25 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2558 7 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 1/2558 7 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พ่อพันธุ์สุกรดูร็อก 3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศเรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร 3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2 ) 29 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 3 เมษายน 2557
ประกาศการเขียนรายงานการฝึกงานปีการศึกษา 2556 26 มีนาคม 2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแท็งค์น้ำ และอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งรายชื่อกรรมการสภาสถาบันฯ มาตรา 23(5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 12ธันวาคม 2556
ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 14 มกราคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฎิบัติการเกษตร 1 รายการ 30 พฤษภาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฎิบัติการเกษตร 1 รายการ 30 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2556 10 พฤษภาคม 2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 26 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2556 20 มีนาคม 2556
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ 1/2556 26 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 20 กุมภาพันธ์ 2556
ขอความอนุเคราะห์แคตตาล็อกรถฟาร์มแทรคเตอร์ 23 มกราคม 2556
เผยแพร่ความสำเร็จของโครงการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS และสร้างสุขนิสัยในการใช้ส้วมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 17 ธันวาคม 2555
ประกาศ ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับ ปวส 24 กันยายน 2555
ประกาศ ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับ ปวส 24 กันยายน 2555
ประกาศ ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับ ปวส 24 กันยายน 2555
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 22 มีนาคม 2555
 ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 25 มกราคม 2555
ขอเชิญส่งทีมกลอนร่วมแข่งขัน 16 ธันวาคม 2554
ประกาศ ขอเชิญประชุมและแจ้งกำหนดการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 20 กันยายน 2554
ประกาศ เรื่องกำหนดการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 20 กันยายน 2554
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 16 กันยายน 2554
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษา 16 กันยายน 2554
ประกาศ การรับบุคลากรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 กันยายน 2554
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งครู 7 สิงหาคม 2554
ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 23 สิงหาคม 2554
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 18 สิงหาคม 2554
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 4 กรกฎาคม 2554
สถิติข้อมูลการรับนักเรียนสายอาชีพ ระดับปวช.และปวส. ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 พฤษภาคม 2554
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบที่1 วันที่ 21 มีนาคม 2554
กำหนดหลักเกณฑ์การรวบรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
      และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
9 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554
    
 รอบที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2554
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
      และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
9 มีนาคม 2555
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553 (รอบที่1) 23 มีนาคม 2553
สอบราคาเช่าซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 กุมภาพันธ์ 2553
ประมูลซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ธันวาคม 2552
สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านพืชศาสตร 23 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านพืชศาสตร 23 พฤศจิกายน 2552
สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านพืชศาสตร์ และ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2552
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างโรงเรือนระบบปิด/คอกสัตว์/โรงนม 28 ตุลาคม 2552
ประมูลจ้างก่อสร้างโรงเรือนระบบปิด/คอกสัตว์/โรงนมด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ตุลาคม 2552  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ 13 กรกฎาคม 2552
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางพืชศาสตร์ 3 กรกฎาคม 2552
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ 2 กรกฎาคม 2552
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์
คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2552 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้งก่อสร้างระบบการปลูกพืชไร้ดินและโรงฝึกปฏิบัติ (เอกสารแนบ) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบการปลูกพืชไร้ดินและโรงฝึกปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2)  
      ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ อนุบาลสุกร  (เอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ2) ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2550    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบประปา - บาดาล(เอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ2) ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2550  
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบประปา - บาดาล     
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ (เอกสารแนบ) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2550  
ระบบทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ  
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2)  
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2)